ESTO - LOGO.PNG

ETELÄ-SAVON TANSSIOPISTO
-OPETUSSUUNNITELMAT 

Tervetuloa tanssiopistoon

Etelä–Savon Tanssiopisto on Etelä–Savon Tanssiopiston kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä tanssikoulu.

Opisto on toiminut vuodesta 1997 antaen tanssissa taiteen perusopetusta laajan–ja yleisen oppimäärän mukaisesti. Opisto pääsi valtiontuen piiriin ja sai Opetus– ja kulttuuriministeriön taiteen perusopetuksen järjestämisluvan 2008. Nykyisiin tiloihin Paukkulinnaan muutettiin kesällä 2011. Opistolla on Paukkulinnassa kolme tanssisalia; suuri tanssisali eli Teatterisali, pienempi Studio sekä syksyllä -20 valmistunut Sali C (ent.toimisto). Kaikissa saleissa on joustoparketti/joustolattia, Teatterisalissa ja Studiossa on myös  tanssimatto. Lisäksi käytämme tarvittaessa Suomen Nuoriso-opiston Savotta-rakennuksen kolmea liikuntasalia (liikuntasali 1, Akvaario 3, Valkoinen sali 2). Nämä em. salit sijaitsevat samassa pihapiirissä kuin Paukkulinna.

Etelä–Savon Tanssiopisto on STOPP ry:n ja daCi–Finland ry:n jäsenkoulu.

Koulun arvoja ovat mm. oppilaslähtöinen lähestymistapa tanssiin, ammattitaitoinen opettajakunta, suvaitsevaisuus sekä kansainvälisyys.

Opetus
OPETUSSUUNNITELMAT / TAITEEN PERUSOPETUS


Laaja oppimäärä
Koulu antaa vuositasolla etenevää tavoitteellista taiteen perusopetusta tanssin alueella. Laajan oppimäärän mukaisen opetuksen tavoitteena on luoda oppilaalle mahdollisuus harrastaa tanssia pitkäjänteisesti ja saada opinnoista todistus, sekä antaa taidolliset ja tiedolliset edellytykset hakeutua myös tanssin jatko-opintoihin. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle monipuolinen käsitys tanssista ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Opetus tukee oppilaan henkistä kasvua, luovuutta ja taitoja. Oppilaan kehittymistä tuetaan hänen omista lähtökohdistaan.

Rakenne
Opinnot jaetaan Varhaisiän opintoihin (4-7 v), perusopintoihin (8-15 v) ja syventäviin opintoihin (15-19). Laajan oppimäärän perusopinnot suoritetaan enintään 6 vuodessa kuten myös syventävät opintoihin käytetään enintään 6 vuotta.

Arviointi
Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä tanssiopinnoissa. Arviointi on kannustavaa ja ohjaa opiskelun tavoitteiden asettamista. Tärkeää on ohjata tanssinopiskelijaa myös itsearviointiin. Laajan oppimäärän perusopintojen suorittamisen jälkeen oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen, jossa on sanallinen arvio. Tämän jälkeen siirrytään syventäviin tai yleisen opintoihin. Kun laajan oppimäärän tuntimäärät ovat täynnä ja oppilas on tehnyt päättötyönsä, hän saa syventävien opintojen päättötodistuksen.

Yleinen oppimäärä
Yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on saada oppilas kokemaan tanssin ja liikunnan iloa. Opetuksen tavoitteena on myös antaa elämyksiä, saada oppilas kokemaan ja ymmärtämään tanssia oman fyysisen toimintansa sekä luovuutensa kautta. Toiminnassa luodaan pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle oppimiselle. Itsensä ilmaiseminen ja esiintyminen ovat tärkeä osa tanssinopiskelua. Valitsemassaan tanssilajissa oppilaat kehittävät tanssiteknistä osaamista ja taiteellista ilmaisua, sekä tutustuvat tanssilajin perusliikemateriaaliin ja terminologiaan.

Rakenne
Opinnot koostuvat opintokokonaisuuksista. Oppilas voi valita minkä tahansa tanssilajin ja harrastaa sitä. Yksi opetuskokonaisuus muodostuu yhden lukuvuoden pituisesta jaksosta esimerkiksi nykytanssissa. Toinen opintokokonaisuus voi muodostua vaikka streetistä. Oppilas voi opiskella useimmissa ryhmissä ja kerätä näin opintokokonaisuuksia, joita yleisen suorittamiseksi tarvitaan vähintään 10.

Arviointi
Arvioinnin tehtävät ovat samat kuin laajaa suoritettaessa. Yleisessä oppimäärässä arviointiin sisältyy erilaista palautteen antamista ja ohjausta itsearviointiin. Oppilas saa työskentelystään ja suorituksistaan sanallista palautetta koko opiskelun ajan ja 10. opintokokonaisuuden täytyttyä hän saa todistuksen, johon on merkitty kaikki suoritetut opintokokonaisuudet.

****************************************************************************************​

ETELÄ-SAVON TANSSIOPISTON KOULUTUSSÄÄNNÖT

1. ILMOITTAUTUMINEN
Oppilas voi osallistua tunneille, kun ilmoittautuminen ja oppilaaksi rekisteröinti on suoritettu. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. EK-opintoihin ja kilpailuryhmiin hakeudutaan opettajan suosituksesta.  Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti opiston sivulla www.etelasavontanssiopisto.fi olevalla ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumisesta tulee vahvistus lomakkeessa ilmoitettuun oppilaan / huoltajan sähköpostiin.

Ilmoittautuminen on sitova ja se on voimassa koko lukuvuoden. Lukuvuosi muodostuu syys-ja kevätlukukaudesta. Ilmoittautuessaan oppilas / oppilaan huoltaja sitoutuu maksamaan ko. lukuvuoden lukukausimaksut.

Uudet oppilaat voivat halutessaan käydä yhdellä kokeilutunnilla maksutta (ei koske erikois-/tiiviskursseja). Mikäli oppilas ei halua jatkaa ryhmässä kokeilutunnin jälkeen, tulee siitä ilmoittaa viipymättä (kuitenkin viimeistään ennen ryhmän seuraavaa tuntia) Tanssiopiston toimistoon (etelasavontanssiopisto@gmail.com tai 040 147 4711)

2. ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN JA/TAI OPINTOJEN LOPETTAMINEN
Ilmoittautumisen tai yksittäisten tuntien peruminen tehdään kirjallisena sähköpostitse opiston toimistoon etelasavontanssiopisto@gmail.com Opettajat eivät ota vastaan perumis- tai muutosilmoituksia tunneilla.

Mikäli oppilas ei halua osallistua kevätlukukauden tunneille, asiasta tulee ilmoittaa sähköpostitse opiston toimistoon syyskauden loppuun mennessä (viimeistään vk 50). Tällöin ei kevätkautta laskuteta. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka oppilas peruisi vain osan tunneistaan. Mikäli keskeytysilmoitusta ei ole tehty ja oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, perimme 50 euron maksun käyttämättömästä oppilaspaikasta.

3. OPPILASMAKSUT
Syys- ja kevätlukukausimaksut laskutetaan erikseen ja sen mukaan mille tunneille oppilas on ilmoittautunut. Lukukausimaksut suoritetaan viimeistään eräpäivänä. Maksuhuomautukset ja laskujen perinnän hoitaa Visma Duetto-palvelu. Maksujen joutuessa Visma Dueton hoitoon oppilas/oppilaan huoltaja maksaa huomautusmaksujen lisäksi perintätoimiston kulut sekä voimassaolevan viivästyskoron.

Oppilaalla ei ole opiskeluoikeutta seuraavalla lukukaudella, mikäli edellisen lukukauden maksuja on maksamatta. Yhdistyksen hallitus voi kumota oppilaan opiskeluoikeuden myös kesken kauden, mikäli lukukausimaksu ovat avoinna eikä maksusuunnitelmasta ole sovittu. Tällöin maksussa huomioidaan hyvityksenä kesken jäävä kausi.

Kesken lukukauden lopettaneiden oppilaiden lukukausimaksuja ei palauteta ellei keskeytyksen syynä ole lääkärin määräys ja ellei siitä ole toimitettu todistusta Tanssiopiston toimistoon. Todistuksessa tulee olla maininta liikuntakiellosta.  

Lukukauden voimassaolevat hinnat ovat nähtävissä nettisivujen kohdassa
Opetus ---> Ilmoittautuminen ja hinnat. Kevätlukukausi on 2 opintoviikkoa pidempi kuin syyslukukausi, joten kevään lukukausimaksu on 5€ korkeampi.

 

4. POISSAOLOT
Sairaudesta, matkasta tms. esteellisyydestä johtuvat yksittäiset poissaolot voi oppilas itse korvata saman lukukauden aikana osallistumalla oman tai helpomman tason tunneille, mikäli niillä on tilaa . Syyslukukauden poissaolot tulee korvata seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Lyhytaikaisia poissaoloja ei hyvitetä rahassa. Pitkäaikaisen sairauden tai lääkärin toteaman esteellisyyden takia voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä alkaen, kun on otettu yhteyttä opiston toimistoon. 

Satunnaisista, lyhytaikaisista poissaoloista voi halutessaan ilmoittaa opiston toimiston sähköpostiin tai tekstiviestillä toimiston puhelimeen. Osalla ryhmistä on käytössä oma whatsapp-ryhmä, jonka kautta poissaolosta voi ilmoittaa suoraan omalla opettajalle.  

5. OPETUS JA SEN MUUTOSOIKEUS
Tanssiopistolla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin. Mikäli ryhmään ei ilmoittaudu tarpeeksi oppilaita, opistolla on oikeus lopettaa ryhmä tai yhdistää se toiseen ryhmään. Tällaiset lukujärjestyksen muutokset oikeuttavat oppilaan keskeyttämään opintonsa, jolloin laskutetaan laskutetaan vain pidetyt tunnit.


Opetusta voidaan tilanteen niin vaatiessa järjestää myös muulla tavoin kuin lähiopetuksena (esim. etä- ja/tai hybridiopetus).  Etäopetuksessa voidaan käyttää digitaalista oppimisympäristöä ja itsenäistä opiskelua.

Toiminnassa noudatetaan 1.8.2018 käyttöön otettuja taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelmia.

6. VASTUU
Tanssiopistolla on voimassa oleva oma vastuuvakuutus, mutta opisto ei ole vakuuttanut oppilaita erikseen. Huolehdithan, että nuoren vakuutukset ovat kunnossa. Opettajien vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan. Oppilaat eivät saa mennä saleihin ilman opettajaa. Pieniä lapsia ei saa jättää ilman huoltajan valvontaa myöskään pukutiloihin ennen tunnin alkua tai sen jälkeen.

Oppilaan / huoltajan velvollisuus on ilmoittaa toimistoon yhteystietojensa muuttumisesta kauden aikana. Emme vastaa äkillisen tuntiperuutuksen sattuessa turhasta tunnille tulosta, mikäli meillä ei ole ajantasalla olevia yhteytietoja, esim. oppilaan / huoltajan puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta. 

Tanssiopisto ei vastaa toimitiloihin unohdetuista tai sieltä kadonneista varusteista. Löytötavarat, kuten vaatteet, kerätään aulan pöydälle/hyllyyn, arvokkaampia esineitä (esim. korut, kellot, puhelimet) voi kysyä toimistosta.

7. TODISTUKSET

Oppilas saa pyydettäessä osallistumistodistuksen tai todistuksen suorittamistaan opinnoista.Todistusta voi pyytää sähköpostitse etelasavontanssiopisto@gmail.com

8. TIEDOTTAMINEN

Tanssiopiston toiminnasta tiedotetaan pääasiassa opiston omilla verkkosivuilla ja oppilashallintajärjestelmän kautta suoraan oppilaita/huoltajia (sähköposti, tekstiviestit, uutiskirjeet, tiedotteet) sekä sosiaalisessa mediassa (FB, IG). Myös opiston ilmoitustaulut ja oppilaille jaettavat tiedotteet voivat olla osa tiedotusta. 

9. KUVIEN KÄYTTÖ

Tanssiopistossa kuvataan oppilaiden työskentelyä opetus- ja esitystilanteissa. Opistolla on oikeus käyttää oppilaista näissä tilanteissa otettuja valokuvia ja/tai videoita omaan tiedottamiseen tai markkinointiin sekä opetustarkoituksiin. Julkaisemme pääasiassa ryhmäkuvia, joista yksittäisiä oppilaita on vaikea tunnistaa. Kuvien julkaisussa käytämme harkintaa niin, että ne ovat oppilaille eduksi. Oppilaiden nimiä ei julkaista, ellei siitä ole erikseen sovittu oppilaan/huoltajan kanssa. Mikäli et halua, että lapsesi tai itsesi kuvaa käytetään lainkaan em. tarkoitukseen, ilmoitathan asiasta opiston sähköpostiin etelasavontanssiopisto@gmail.com

10. OPPILASREKISTERI

Etelä-Savon Tanssiopiston oppilasrekisteriä käytetään luottamuksellisesti oppilasasioissa, laskutuksessa ja tanssiopiston omassa markkinoinnissa.  (ks. Rekisteri- ja tietosuojaseloste)

11. VALITUKSET

Opiston toimintaan liittyvät mahdolliset valitukset tulee tehdä kirjallisesti opiston rehtorille, joka käsittelee toimivaltaansa kuuluvat asiat ja ohjaa muut kannnatusyhdistyksen hallituksen käsiteltäväksi. Valituksiin annetaan kirjallinen vastine.

 


 

ETELÄ-SAVON TANSSIOPISTO/ESTO
Etelä-Savon Tanssiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitus