ESTO - LOGO.PNG

ETELÄ-SAVON TANSSIOPISTO
-OPETUSSUUNNITELMAT JA KOULUTUSSÄÄNNÖT

Tervetuloa tanssiopistoon

Etelä–Savon Tanssiopisto on Etelä–Savon Tanssiopiston kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä tanssikoulu.

Opisto on toiminut vuodesta 1997 antaen tanssissa taiteen perusopetusta laajan–ja yleisen oppimäärän mukaisesti. Opisto pääsi valtiontuen piiriin ja sai Opetus– ja kulttuuriministeriön taiteen perusopetuksen järjestämisluvan 2008. Nykyisiin tiloihin Paukkulinnaan muutettiin kesällä 2011. Opistolla on Paukkulinnassa kolme tanssisalia; suuri tanssisali eli Teatterisali, pienempi Studio sekä syksyllä -20 valmistunut Sali C (ent.toimisto). Kaikissa saleissa on joustoparketti/joustolattia, Teatterisalissa ja Studiossa on myös  tanssimatto. Lisäksi käytämme tarvittaessa Suomen Nuoriso-opiston Savotta-rakennuksen kolmea liikuntasalia (liikuntasali 1, Akvaario 3, Valkoinen sali 2). Nämä em. salit sijaitsevat samassa pihapiirissä kuin Paukkulinna.

Etelä–Savon Tanssiopisto on STOPP ry:n ja daCi–Finland ry:n jäsenkoulu.

Koulun arvoja ovat mm. oppilaslähtöinen lähestymistapa tanssiin, ammattitaitoinen opettajakunta, suvaitsevaisuus sekä kansainvälisyys.

Opetus
OPETUSSUUNNITELMAT / TAITEEN PERUSOPETUS


Laaja oppimäärä
Koulu antaa vuositasolla etenevää tavoitteellista taiteen perusopetusta tanssin alueella. Laajan oppimäärän mukaisen opetuksen tavoitteena on luoda oppilaalle mahdollisuus harrastaa tanssia pitkäjänteisesti ja saada opinnoista todistus, sekä antaa taidolliset ja tiedolliset edellytykset hakeutua myös tanssin jatko-opintoihin. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle monipuolinen käsitys tanssista ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Opetus tukee oppilaan henkistä kasvua, luovuutta ja taitoja. Oppilaan kehittymistä tuetaan hänen omista lähtökohdistaan.

Rakenne
Opinnot jaetaan Varhaisiän opintoihin (4-7 v), perusopintoihin (8-15 v) ja syventäviin opintoihin (15-19). Laajan oppimäärän perusopinnot suoritetaan enintään 6 vuodessa kuten myös syventävät opintoihin käytetään enintään 6 vuotta.

Arviointi
Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä tanssiopinnoissa. Arviointi on kannustavaa ja ohjaa opiskelun tavoitteiden asettamista. Tärkeää on ohjata tanssinopiskelijaa myös itsearviointiin. Laajan oppimäärän perusopintojen suorittamisen jälkeen oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen, jossa on sanallinen arvio. Tämän jälkeen siirrytään syventäviin tai yleisen opintoihin. Kun laajan oppimäärän tuntimäärät ovat täynnä ja oppilas on tehnyt päättötyönsä, hän saa syventävien opintojen päättötodistuksen.

Yleinen oppimäärä
Yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on saada oppilas kokemaan tanssin ja liikunnan iloa. Opetuksen tavoitteena on myös antaa elämyksiä, saada oppilas kokemaan ja ymmärtämään tanssia oman fyysisen toimintansa sekä luovuutensa kautta. Toiminnassa luodaan pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle oppimiselle. Itsensä ilmaiseminen ja esiintyminen ovat tärkeä osa tanssinopiskelua. Valitsemassaan tanssilajissa oppilaat kehittävät tanssiteknistä osaamista ja taiteellista ilmaisua, sekä tutustuvat tanssilajin perusliikemateriaaliin ja terminologiaan.

Rakenne
Opinnot koostuvat opintokokonaisuuksista. Oppilas voi valita minkä tahansa tanssilajin ja harrastaa sitä. Yksi opetuskokonaisuus muodostuu yhden lukuvuoden pituisesta jaksosta esimerkiksi nykytanssissa. Toinen opintokokonaisuus voi muodostua vaikka streetistä. Oppilas voi opiskella useimmissa ryhmissä ja kerätä näin opintokokonaisuuksia, joita yleisen suorittamiseksi tarvitaan vähintään 10.

Arviointi
Arvioinnin tehtävät ovat samat kuin laajaa suoritettaessa. Yleisessä oppimäärässä arviointiin sisältyy erilaista palautteen antamista ja ohjausta itsearviointiin. Oppilas saa työskentelystään ja suorituksistaan sanallista palautetta koko opiskelun ajan ja 10. opintokokonaisuuden täytyttyä hän saa todistuksen, johon on merkitty kaikki suoritetut opintokokonaisuudet.

TANSSIOPISTON KOULUTUSSÄÄNNÖT

Ilmoittautuminen
Oppilas voi osallistua tunneille, kun ilmoittautuminen ja oppilaaksi rekisteröinti on suoritettu. Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti, sähköisellä ilmoittautumislomakkeella ja siitä tulee vahvistus lomakkeessa ilmoitettuun oppilaan / huoltajan sähköpostiin. Ilmoittautuminen on sitova ja on  voimassa koko lukuvuoden (syksy-ja kevätlukukausi). Ilmoittautumislomake löytyy tanssiopiston nettisivuilta. Oppilaan / huoltajan velvollisuus on ilmoittaa toimistoon myös yhteystietojensa muuttumisesta kauden aikana. Emme vastaa äkillisen tuntiperuutuksen sattuessa turhasta tunnille tulosta, mikäli meillä ei ole ajantasalla olevia yhteytietoja, esim. oppilaan / huoltajan puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta.

Ilmoittautumisen peruminen
Mikäli oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti tai sähköpostilla toimistoon viimeistään syyskauden loppuun mennessä (20.12.2020). Ilmoitus täytyy tehdä, vaikka oppilas peruisi vain osan tunneistaan. Mikäli ilmoitusta ei ole tehty ja oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, perimme 50 euron maksun käyttämättömästä oppilaspaikasta.

Maksut
Syys- ja kevätlukukausimaksut laskutetaan erikseen. Lukukausimaksut suoritetaan viimeistään eräpäivänä pankkiin. Maksuhuomautukset ja laskujen perinnän hoitaa Visma Duetto-palvelu. Maksujen joutuessa Visma Dueton hoitoon oppilas/oppilaan huoltaja maksaa huomautusmaksujen lisäksi kaikki muut asianomaisen toimiston kulut sekä voimassaolevan viivästyskoron.

Kesken lukukauden lopettaneiden oppilaiden lukukausimaksuja ei palauteta. Lukukauden voimassaolevat hinnat ovat nähtävissä kohdassa hinnat. Kevätlukukausi on 3 opintoviikkoa pidempi kuin syyslukukausi, joten kevään lukukausimaksu on 5€ korkeampi. Uudet oppilaat voivat halutessaan käydä yhdellä kokeilutunnilla maksutta (ei koske erikois-/tiiviskursseja). Mikäli oppilas ei halua jatkaa ryhmässä kokeilutunnin jälkeen, tulee siitä ilmoittaa viipymättä (kuitenkin viimeistään ennen ryhmän seuraavaa tuntia) Tanssiopiston toimistoon (etelasavontanssiopisto@gmail.com tai 040 147 4711)

Oppilaalla ei ole opiskeluoikeutta seuraavalla lukukaudella, mikäli edellisen lukukauden maksuja on maksamatta. Yhdistyksen hallitus voi kumota oppilaan opiskeluoikeuden myös kesken kauden, mikäli lukukausimaksu ovat avoinna eikä maksusuunnitelmasta ole sovittu. Tällöin maksussa huomioidaan kesken jäävä kausi.

Poissaolot
Sairaudesta, matkasta tms. esteellisyydestä johtuvat poissaolot voi hyvittää saman lukukauden aikana oman tai helpomman tason tunneilla, mikäli niillä on tilaa. Poissaoloja ei hyvitetä rahassa. Pitkäaikaisen sairauden tai lääkärin toteaman esteellisyyden takia voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä lukien, kun on otettu yhteyttä koulun toimistoon.

Vastuu
Opisto ei ole vakuuttanut oppilaita erikseen. Huolehdithan, että nuoren vakuutukset ovat kunnossa. Opettajien vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan. Pieniä lapsia ei saa jättää ilman huoltajan valvontaa pukutiloihin tai tanssisaliin ennen tunnin alkua. Tanssiopisto ei vastaa toimitiloihin unohdetuista tai sieltä kadonneista varusteista. Löytötavarat, kuten vaatteet, kerätään aulan pöydälle/hyllyyn, arvokkaampia esineitä (esim. korut, kellot, puhelimet) voi kysyä toimistosta.

Yleistä
Tanssiopistolla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin. Toiminnassa noudatetaan 2004 hyväksyttyä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän ja 2006 hyväksyttyä yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaa. Tanssiopisto voi käyttää oppilaista opetus- tai esitystilanteissa otettuja valokuvia omaan tiedottamiseen tai mainontaan. Julkaisemme pääasiassa ryhmäkuvia, joista yksittäisiä oppilaita on vaikea tunnistaa. Kuvien julkaisussa käytämme harkintaa niin, että ne ovat oppilaille eduksi. Mikäli et halua, että lapsesi tai itsesi kuvaa käytetään lainkaan em. tarkoitukseen, ilmoitathan asiasta opiston sähköpostiin etelasavontanssiopisto@gmail.com

 

ETELÄ-SAVON TANSSIOPISTO/ESTO
Etelä-Savon Tanssiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitus