top of page

Opintojen eteneminen Etelä-Savon Tanssiopistossa ja  Sirkuskoulussa

Etelä-Savon Tanssiopiston ja sirkuskoulun arvoja ovat tanssin ja sirkuksen harrastamisen ilo, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus, läpinäkyvyys ja kansainvälisyys.  Haluamme kehittää opistoamme monikulttuuriseksi yhteisöksi, jossa työskentelee opiston kehittämiseen sitoutunut henkilökunta ja joka tarjoaa jokaiselle lapselle, nuorelle ja aikuiselle turvallisen ympäristön harrastaa ja kehittyä harrastuksessaan omien edellytystensä mukaan.  Olemme ja haluamme edelleen kehittyä kaikkien halukkaiden ”ketteräksi” yhteistyökykyiseksi toimintaympäristöksi.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

Varhaisiän opinnot 3–6 v. Varhaisiän opinnoissa luodaan pohja tanssinopiskeluun.  Tanssi on harrastus, joka hauskalla tavalla kehittää liikunnallisia valmiuksia ja vahvistaa lapsen luovuutta ja itsetuntoa. Tavoitteena on lapsen luovuuden ja kehontuntemuksen kehittäminen yksilönä ja ryhmässä. Leikinomainen toiminta edistää lapsen tanssin ja sirkuksen perustaitoja, ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia.  Opetuksen tehtävänä on herättää tanssin ilo ja tukea itseilmaisun ja itseluottamuksen kehittymistä turvallisessa oppimisympäristössä. Opetuksen kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä vahvistetaan.  Jokaisella tunnilla harjoitellaan myös omaehtoista esiintymistä ja omien tanssien tekemistä.  Tunneilla tutustaan tanssin ja sirkuksen perusteisiin, eri lajeihin, työskentelyyn ryhmässä, parin kanssa ja yksin.  Opitaan hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia ja rytmejä.  Varhaisiän opintojen laskennallinen laajuus on vähintään 70x45 min ja se jakaantuu 2-3 vuodelle. ​

Perusopinnot 7–14 v. Perusopintojen tarkoituksena on tanssin tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Oppilas valitsee painotettavia tanssilajeja sekä täydentäviä lajeja. Perusopintojen aikana perehdytään valittujen tanssilajien peruselementteihin, sanastoon, lajien ominaispiirteisiin sekä erilaisiin tyyleihin. Oppilas saa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn avoimessa, sallivassa ja kannustavassa vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa. Tanssin perusopintojen aikana ilmaisu kehittyy ja monipuolinen esiintymistoiminta vahvistaa osaamista. Perusopintojen laajuus on laajan oppimäärän opinnoissa 800 tuntia, ja se jakaantuu noin kuudelle vuodelle oppitunnin pituuden ollessa 45 min. Perusopintoja opiskellaan kolmessa osassa.

Syventävät opinnot 13–18 v. Syventävissä opinnoissa tekniikka ja ilmaisu muodostavat toimivan kokonaisuuden oman tekemisen ja luovuuden kanssa.   Oppilas kehittyy monipuolisesti kokonaisvaltaisen ajattelun ja oppimisen kautta.  Teknisen vaikeusasteen lisääntyessä opitaan kehollisuutta ja kehon kuuntelemista.  Oppilas oppii tutkimaan ja reflektoimaan oppimaansa sekä keskustelemaan siitä opettajan ja ryhmän kanssa. Minäkuva vahvistuu ja kokemus lisääntyy esiintymistoiminnan myötä.  Oppilas on aktiivinen osa ryhmää.  Syventäviin opintoihin kuuluu myös tanssitietous, kehollisuuden, somatiikan ja anatomian opiskelu sekä oma koreografinen työskentely. Syventävien opintojen laajuus on 500 tuntia ja se jakaantuu 3-4 vuodelle.

Yleinen oppimäärä koostuu kymmenestä opintokokonaisuudesta.  Lajiksi voi valita haluamansa tanssi- tai sirkus lajin opiston oppiaine- tai työpajatarjonnasta. Yksi opintokokonaisuus koostuu yhden lukuvuoden opinnoista, jos oppilas osallistuu opetukseen yhden kerran viikossa. Kerättyään kymmenen opintokokonaisuutta on oppilas suorittanut taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän ja saa siitä pyydettäessä todistuksen.   Yleisen oppimäärän laajuus on 500 tuntia (45 min.)  Opinnot muodostuvat laajaa oppimäärää opiskelevien kanssa suoritettavista yhteisistä opinnoista, joiden laajuus on 300 tuntia.  200 tuntia muodostuu opintokokonaisuuksiin liittyvistä teemaopinnoista, jotka voivat olla esiintymiset, esityskoulutus, lisätunteja eri lajeissa, tanssitietous, leirit, tanssiteatteri, akrobatia ym.  ohjatut opetushetket.

Laajan oppimäärän suorittaja valitsee perusopinnot vaiheessa opistossa opetettavista lajeista oman ns. painotetun tanssilajin, josta haluaa suorittaa tanssin laajan oppimäärän.  Painotettavaa lajia on opiskeltava perusopintojen ensimmäisiä vuosia lukuunottamatta vähintään kaksi opetuskertaa viikossa.  Siirtyminen laajaan tapahtuu noin kahden vuoden tanssinopiskelun jälkeen. Tämän lisäksi oppilas valitsee painotettavaa lajia täydentäviä lajeja vähintään yhden ja vähintään yhden kerran viikossa. Aikaisemmin esim. laajassa oppimäärässä pystyi pääaineekseen valitsemaan nykytanssin tai klassisen baletin.  Jos pääaine oli klassinen baletti, oli sivuaine nykytanssi ja päinvastoin. Täydentäväksi lajiksi voi valita minkä tahansa opiston tarjonnassa olevan tanssilajin tai sirkuksen. Tanssin perusopintojen suorittaminen kestää noin viisi vuotta ja perusopinnot suoritettuaan oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen.

Syventäviin opintoihin siirrytään perusopintojen suorittamisen jälkeen.  Syventäviin opintoihin kuuluu oman lajin opintoja 3-5 viikkotuntia.  Täydentävien opintojen osuus kasvaa myös syventäen perusopintojen aikana jo aloitettuja lajeja ja aiheita. Syventävien opintojen kesto on noin kolme vuotta.  Syventävät opinnot koostuvat painotetun-, ja täydentävien lajien opinnoista sekä esiintymiskoulutuksesta ja teemaopinnoista. Syventävien opintojen aikana oppilas tekee päättötyön, joka on oppilaan oma soolo, duetto tai ryhmäkoreografia. Tanssin laajan oppimäärän arviointia toteutetaan oppilaitoksen oman arviointisuunnitelman pohjalta. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas saa päättötodistuksen, joka on samalla myös taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän päättötodistus.  Syventävien opintojen rinnalla lukion oppilaala on mahdollisuus suorittaa tanssin lukiodiplomi, jonka kurssit ovat osittain päällekkäiset laajan oppimäärän suorittamisen kanssa.  Laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia. (Perusopinnot 800 tuntia+syventävät 500 tuntia).

Nykyisten opetussuunnitelmien mukaisesti laajan oppimäärän mukaan opiskeleville on tarjottava mahdollisuus oman lajin tunnille vähintään kaksi- tai kolme kertaa viikossa. Tavoite on lisätä resursseja opetuksessa vastaamaan laajan oppimäärän haasteisiin sekä tarjota yleisen oppimäärän suorittamista mahdollisimman monessa lajissa.   Koulumme imagoon on kuulunut korkeatasoinen opetus.   Opiston opettajakunta on muodollisesti pätevää, ammatissa työskenteleviä tanssinopettajia.  Opettajat syventävät osaamistaan kursseilla ja työpajoissa Suomessa ja ulkomailla.  Opistossa opiskelee tanssia ja sirkusta joukko erittäin motivoituneita oppilaita. Oppilaita tuetaan heidän harrastuksessaan yksilöllisesti ja oppilaslähtöisesti.

Tanssilajien painotus. Pyrimme tasavahvasti tukemaan kaikkia tanssilajeja ja sirkusopetuksen eri lajeja. Uudet opsit poistivat eri tanssialojen arvottamisen.   Tanssille soveltuvien tilojen ajanmukaistaminen sekä talouden tasapainotila ovat jatkuvia kehittämiskohteita.

Aikuisosasto Etelä-Savon Tanssiopiston aikuisosasto tukee koko elämän kestävää mahdollisuutta harrastaa ja edetä harrastuksessaan.  Aikuisosasto tarjoaa opetusta lähes kaikissa tanssiopistossa opetettavissa lajeissa.  Aikuisosasto on tarkoitettu lähinnä yli 16-vuotiaille harrastajille. Aikuisryhmiin ei tarvita aiempia opintoja, mutta tasoja löytyy myös enemmän tanssia harrastaneille. Aikuisilla on myös mahdollisuus valita itse opintojensa laajuus. Aikuisosasto toimii osittain yhteistyössä Mikkelin kansalaisopiston kanssa.

bottom of page