top of page

ETELÄ-SAVON TANSSIOPISTON KOULUTUSSÄÄNNÖT ​ 1. ILMOITTAUTUMINEN Oppilas voi osallistua tunneille, kun ilmoittautuminen ja oppilaaksi rekisteröinti on suoritettu. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. EK-opintoihin ja kilpailuryhmiin hakeudutaan opettajan suosituksesta. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti Hobiver-järjestelmän kautta opiston sivulla www.etelasavontanssiopisto.fi olevalla ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumisesta tulee vahvistus lomakkeessa ilmoitettuun oppilaan / huoltajan sähköpostiin. ​ Ilmoittautuminen on sitova ja se on voimassa koko lukuvuoden. Lukuvuosi muodostuu syys-ja kevätlukukaudesta. Ilmoittautuessaan oppilas / oppilaan huoltaja sitoutuu koulutussääntöihin ja maksamaan ko. lukuvuoden lukukausimaksut. ​ Uudet oppilaat voivat ilmoittautmisen jälkeen halutessaan käydä yhdellä kokeilutunnilla maksutta (ei koske erikois-/tiiviskursseja). Mikäli oppilas ei halua jatkaa ryhmässä kokeilutunnin jälkeen, tulee siitä ilmoittaa viipymättä (kuitenkin viimeistään ennen ryhmän seuraavaa tuntia) Tanssiopiston toimistoon (etelasavontanssiopisto@gmail.com) ​ ​ 2. ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN JA/TAI OPINTOJEN LOPETTAMINEN Ilmoittautumisen tai yksittäisten tuntien peruminen tehdään kirjallisena sähköpostitse opiston toimistoon etelasavontanssiopisto@gmail.com Opettajat eivät ota vastaan perumis- tai muutosilmoituksia tunneilla. ​ Mikäli oppilas ei halua osallistua kevätlukukauden tunneille, asiasta tulee ilmoittaa sähköpostitse opiston toimistoon syyskauden loppuun mennessä (viimeistään vk 50). Tällöin ei kevätkautta laskuteta. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka oppilas peruisi vain osan tunneistaan. Mikäli keskeytysilmoitusta ei ole tehty ja oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, perimme 50 euron maksun käyttämättömästä oppilaspaikasta. ​ ​ 3. OPPILASMAKSUT Syys- ja kevätlukukausimaksut laskutetaan erikseen ja sen mukaan mille tunneille oppilas on ilmoittautunut. Lukukausimaksut suoritetaan viimeistään eräpäivänä. Maksuhuomautukset ja laskujen perinnän hoitaa Visma Duetto-palvelu. Maksujen joutuessa Visma Dueton hoitoon oppilas/oppilaan huoltaja maksaa huomautusmaksujen lisäksi perintätoimiston kulut sekä voimassaolevan viivästyskoron. ​ Oppilaalla ei ole opiskeluoikeutta seuraavalla lukukaudella, mikäli edellisen lukukauden maksuja on maksamatta. Yhdistyksen hallitus voi kumota oppilaan opiskeluoikeuden myös kesken kauden, mikäli lukukausimaksu ovat avoinna eikä maksusuunnitelmasta ole sovittu. Tällöin maksussa huomioidaan hyvityksenä kesken jäävä kausi. ​ Kesken lukukauden lopettaneiden oppilaiden lukukausimaksuja ei palauteta ellei keskeytyksen syynä ole lääkärin määräys ja ellei siitä ole toimitettu todistusta Tanssiopiston toimistoon. Todistuksessa tulee olla maininta liikuntakiellosta. ​ Lukukauden voimassaolevat hinnat ovat nähtävissä nettisivujen kohdassa Opetus ---> Ilmoittautuminen ja hinnat. Kevätlukukausi on 3 opintoviikkoa pidempi kuin syyslukukausi, joten kevään lukukausimaksu on 5€ korkeampi. ​ 4. POISSAOLOT Sairaudesta, matkasta tms. esteellisyydestä johtuvat yksittäiset poissaolot voi oppilas itse korvata saman lukukauden aikana osallistumalla oman tai helpomman tason tunneille, mikäli niillä on tilaa . Syyslukukauden lopun poissaolot tulee korvata seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Ennakkoon tiedossa olevan poissolon voi korvata myös etukäteen. Lyhytaikaisia poissaoloja ei hyvitetä rahassa. Pitkäaikaisen sairauden tai lääkärin toteaman esteellisyyden takia voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä alkaen, kun on otettu yhteyttä opiston toimistoon ja toimitettu asiasta lääkärintodistus, jossa on maininta liikuntakiellosta. Satunnaisista, lyhytaikaisista poissaoloista voi halutessaan ilmoittaa opiston toimiston sähköpostiin tai tekstiviestillä toimiston puhelimeen (040 147 4711). Osalla ryhmistä on käytössä oma whatsapp-ryhmä, jonka kautta poissaolosta voi ilmoittaa suoraan omalla opettajalle. ​ 5. OPETUS JA SEN MUUTOSOIKEUS Tanssiopistolla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin. Mikäli ryhmään ei ilmoittaudu tarpeeksi oppilaita, opistolla on oikeus lopettaa ryhmä tai yhdistää se toiseen toimivaan ryhmään. Tällaiset lukujärjestyksen muutokset oikeuttavat oppilaan keskeyttämään opintonsa, jolloin laskutetaan vain pidetyt tunnit. Opetusta voidaan tilanteen niin vaatiessa järjestää myös muulla tavoin kuin lähiopetuksena (esim. etä- ja/tai hybridiopetus). Etäopetuksessa voidaan käyttää digitaalista oppimisympäristöä ja itsenäistä opiskelua. ​ Toiminnassa noudatetaan 1.8.2018 käyttöön otettuja taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelmia. ​ ​ 6. VASTUU Tanssiopistolla on voimassa oleva oma vastuuvakuutus, mutta opisto ei ole vakuuttanut oppilaita erikseen. Huolehdithan, että nuoren vakuutukset ovat kunnossa. Opettajien vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan. Oppilaat eivät saa mennä saleihin ilman opettajaa. Pieniä lapsia ei saa jättää ilman huoltajan valvontaa myöskään pukutiloihin ennen tunnin alkua tai sen jälkeen. ​ Oppilaan / huoltajan velvollisuus on ilmoittaa toimistoon yhteystietojensa muuttumisesta kauden aikana. Emme vastaa äkillisen tuntiperuutuksen sattuessa turhasta tunnille tulosta, mikäli meillä ei ole ajantasalla olevia yhteytietoja, esim. oppilaan / huoltajan puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta. Emme myöskään vastaa virheelliseen sähköpostiosoitteeseen lähetetystä tai asiakkaan sähköpostin roskasuodattimeen jääneestä maksamattomasta laskusta mahdollisesti aiheutuvista huomautus-, korko- ja perintäkuluista. ​ Tanssiopisto ei vastaa toimitiloihin unohdetuista tai sieltä kadonneista varusteista. Löytötavarat, kuten vaatteet, kerätään aulan pöydälle/hyllyyn, arvokkaampia esineitä (esim. korut, kellot, puhelimet) voi kysyä toimistosta. ​ 7. TODISTUKSET Oppilas saa pyydettäessä osallistumistodistuksen tai todistuksen suorittamistaan opinnoista.Todistusta voi pyytää sähköpostitse etelasavontanssiopisto@gmail.com ​ 8. TIEDOTTAMINEN Tanssiopiston toiminnasta tiedotetaan pääasiassa opiston omilla verkkosivuilla ja oppilashallintajärjestelmän kautta suoraan oppilaita/huoltajia (sähköposti, tekstiviestit, uutiskirjeet, tiedotteet) sekä sosiaalisessa mediassa (FB, IG). Myös opiston ilmoitustaulut ja oppilaille jaettavat tiedotteet voivat olla osa tiedotusta. ​ 9. KUVIEN KÄYTTÖ Tanssiopistossa kuvataan oppilaiden työskentelyä opetus- ja esitystilanteissa. Opistolla on oikeus käyttää oppilaista näissä tilanteissa otettuja valokuvia ja/tai videoita omaan tiedottamiseen tai markkinointiin sekä opetustarkoituksiin. Julkaisemme pääasiassa ryhmäkuvia, joista yksittäisiä oppilaita on vaikea tunnistaa. Kuvien julkaisussa käytämme harkintaa niin, että ne ovat oppilaille eduksi. Oppilaiden nimiä ei julkaista, ellei siitä ole erikseen sovittu oppilaan/huoltajan kanssa. Mikäli et halua, että lapsesi tai itsesi kuvaa käytetään lainkaan em. tarkoitukseen, ilmoitathan asiasta opiston sähköpostiin etelasavontanssiopisto@gmail.com ​ 10. OPPILASREKISTERI Etelä-Savon Tanssiopiston oppilasrekisteriä käytetään luottamuksellisesti oppilasasioissa, laskutuksessa ja tanssiopiston omassa markkinoinnissa. (ks. Rekisteri- ja tietosuojaseloste) ​ 11. VALITUKSET Opiston toimintaan liittyvät mahdolliset valitukset tulee tehdä kirjallisesti opiston rehtorille (fanny.gurevitsch@gmail.com), joka käsittelee toimivaltaansa kuuluvat asiat ja ohjaa muut kannnatusyhdistyksen hallituksen käsiteltäväksi. Valituksiin annetaan kirjallinen vastine. ​ ETELÄ-SAVON TANSSIOPISTO/ESTO Etelä-Savon Tanssiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitus

bottom of page